ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ποιότητα αποτελεί ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό για κάθε προϊόν, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε ζώντα δίθυρα μαλάκια. Πριν καταστούν κατάλληλα προς προώθηση στην αγορά μια λεπτομερής διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί. Καθημερινά αλιεύονται τα προϊόντα από τα μυδοτροφεία μας όπου και υπόκεινται σε μία πρώτη επεξεργασία καθαρισμού. Στη συνέχεια μεταφέρονται με φορτηγά ψυγεία στις εγκαταστάσεις μας όπου και τοποθετούνται στις δεξαμενές εξυγίανσης. Όταν η διαδικασία εξυγίανσης έχει ολοκληρωθεί και αφού ελεγχθούν τα προϊόντα από το έμπειρο προσωπικό μας προωθούνται στην γραμμή συσκευασίας. Από αυτή την στιγμή τα προϊόντα είναι έτοιμα προς κατανάλωση.